Προαιρετική Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-6070

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Μάθημα Προαιρετικής Επιλογής ( ΜΕ )

Ώρες:

30

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών για την εφαρμογή των αρχών της Μαιευτικής επιστήμης στην κλινική πρακτική.

Μετά την επιτυχή  ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής/τρια  θα είναι σε θέση  να :

 • Αναλαμβάνει την ευθύνη αξιολόγησης, παροχής, συντονισμού και διατήρησης της συνέχειας της μαιευτικής φροντίδας.
 • Αξιολογεί, σχεδιάζει και παρέχει ανεξάρτητα προσωποκεντρική ολοκληρωμένη μαιευτική φροντίδα στην γυναίκα, την έγκυο, την επίτοκο, τη λεχώνα και το νεογνό, τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις.
 • Να προωθεί και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών – «ασθενών» (χρηστών υπηρεσιών υγείας) και τη διαφορετικότητα, λαμβάνοντας υπόψιν τις οργανικές, ψυχολογικές πνευματικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων.
 • Να προστατεύει ανεξάρτητα την υγεία και την ευημερία των γυναικών και των νεογνών τους, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της και την προώθηση της αυτονομίας της.
 • Να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά, να αλληλεπιδρά και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις γυναίκες – «ασθενείς» και το οικογενειακό της περιβάλλον καθώς και όλα τα μέλη της ομάδας υγείας.
 • Αποδέχεται την ευθύνη για τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, να αναγνωρίζει τα όρια του δικού της /του πεδίου πρακτικής και δεξιοτήτων.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Ανάληψη  πρωτοβουλιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι φοιτήτριες/τές θα πραγματοποιούν την άσκηση τους σε Δημόσια Μαιευτήρια καθώς και σε Δημόσια Γενικά Νοσοκομεία που έχουν Μαιευτική Κλινική.

Κατά την διάρκεια της πρακτικής της άσκησης οι φοιτήτριες/τές αναπτύσσουν και καλλιεργούν τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες για την εφαρμογή των αρχών της Μαιευτικής επιστήμης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η καθημερινή διάρκεια άσκησής τους είναι έξι (6) ώρες.

Οι φοιτήτριες/τές θα ασκηθούν συνολικά επτά (7) εβδομάδες.

Συγκεκριμένα η άσκηση αφορά τα εξής τμήματα:

 1. Αίθουσα Τοκετών, διάρκειας 2 εβδομάδων ή 10 ημερών. Πραγματοποιείται παρακολούθηση και περίθαλψη σε επίτοκες και νεογνά που νοσηλεύονται στην Αίθουσα τοκετών (συμπεριλαμβάνεται η πραγματοποίηση σαράντα [40] φυσιολογικών τοκετών).
 2. Μαιευτική Φροντίδα εγκύου, διάρκειας 2 εβδομάδων ή 10 ημερών., που εξετάζονται και παρακολουθούνται ή κάνουν εξετάσεις κατά την διάρκεια της κύησης σε Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία (εξέταση εγκύων γυναικών, που περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 εξετάσεις προ τοκετού)
 3. Παρακολούθηση και περίθαλψη γυναικολογικών και μαιευτικών περιστατικών στην κοινότητα (test κατά Παπανικολάου, τοκετός, λοχεία κ.α) διάρκειας της (1) εβδομάδας ή 5 ημερών, που πραγματοποιείται σε Κέντρα Υγείας.
 4.  Περίθαλψη παθολογικών καταστάσεων στους τομείς της γυναικολογίας και μαιευτικής, διάρκειας της (1) εβδομάδας ή 5 ημερών, που πραγματοποιείται σε εξωτερικά γυναικολογικά ιατρεία. ή γυναικολογικό τμήμα.
 5. Φροντίδα νεογνού με πρόβλημα που νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας ή μονάδα αυξημένης φροντίδας, διάρκειας 1 εβδομάδας ή 5 ημερών, που πραγματοποιείται σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπου θα ασκούνται στην παρακολούθηση & περίθαλψη νεογνών, περιλαμβανομένων και προώρων, γεννηθέντων παρατασικών νεογνών καθώς και νεογνών βάρους κατώτερου του φυσιολογικού και νεογνών που παρουσιάζουν ανωμαλίες.

Οι φοιτήτριες/τές εφαρμόζουν όλα τα αντικείμενα, στα οποία έχουν εκπαιδευτεί κατά την διάρκεια των προηγούμενων εξαμήνων φοίτησής της στο τμήμα, σύμφωνα με τα περιγράμματα των μαθημάτων:

 • Γυναικολογική Φροντίδα,
 • Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μαιευτική/Γυναικολογική – Αρχές Αναισθησιολογίας,
 • Μαιευτική Φροντίδα Κύησης,
 • Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου,
 • Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας,
 • Μητρικός Θηλασμός,
 • Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού και Νεογνού με Παθολογία υψηλού κινδύνου.
 • Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

 • Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση.
 • Κλινική άσκηση των φοιτητριών/ών σε Μαιευτήρια ή σε Νοσοκομεία που έχουν Μαιευτική Κλινική (Υποχρεωτική  παρουσία).

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας

Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με της φοιτητές/τριες.

Αξιολόγηση φοιτητών

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συμπληρώνουν συγκεκριμένα έντυπα παροχής φροντίδας κατά την πρακτική άσκηση ανά τμήμα, τα οποία τα χορηγεί ο συντονιστής καθηγητής (μέλος Δ.Ε.Π. του τμήματος). Στα έντυπα αυτά αναφέρεται ο αριθμός των ατόμων στα οποία πρέπει να έχει προσφέρει μαιευτική φροντίδα (γυναικών, εγκύων, λεχωϊδων, επιτόκων, νεογνών), καθώς και των παρεμβάσεων που πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ο/η φοιτητής/τρια (κολπικές εξετάσεις,  κ.α.), σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  για να είναι επαρκής η πρακτική άσκηση. Τα έντυπα αυτά υπογράφει η Προϊσταμένη του εκάστοτε τμήματος που ασκείται ο/η φοιτητής/τρια και επικυρώνονται  από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  του ιδρύματος.

Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης βασίζεται στην γνώση, δεξιότητα και ικανότητα του/της  φοιτητή/τριας να αναγνωρίζει, αξιολογεί, αποφασίζει, εφαρμόζει την καλύτερη δυνατή φροντίδα υγείας στη γυναίκα και το νεογνό ανά περίπτωση.

Η αξιολόγηση   πραγματοποιείται από την Προϊσταμένη του εκάστοτε τμήματος ή/& από την υπεύθυνη εκπαίδευσης του ιδρύματος και εκφράζεται με την κλίμακα από μέτρια-καλή – πολύ καλή – άριστη.

Η πρακτική άσκηση δεν έχει ολοκληρωθεί εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν πραγματοποιήσει το προαναφερόμενο αριθμό  δεξιοτήτων, της αναφέρονται και προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό και Εθνικό δίκαιο.  Σε αυτήν την περίπτωση οφείλει να συμπληρώσει αυτό το ποσοστό και μετά αξιολογείται

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Blumenthal P. and Berek J. (2013). A Practical Guide to Office GynecologicProcedures.                                                             
 2. Brancel M. (2017). Newborn Primary care Guidelines. 24th annual edition.
 3. Coughlin M. (2016) Trauma-informed care in the NICU: Evidenced-based practice Guidelines for Neonatal Clinicians.
 4. Coughlin M. (2016) Trauma-informed care in the NICU: Evidenced-based practice Guidelines for Neonatal Clinicians.
 5. Hawkins Joellen W. and Roberto-Nichols Diane M. (2015). Guidelines for nurse practitioners in Gynecologic Settings. 11th edition.
 6. Lang J. (2016). The Whole 9 Months: A Week-by-week Pregnancy Nutrition Guide with Recipes for a healthy start.
 7. Norton M. (2016). Callen’s Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology.
 8. Sunshine P and Cohen R. (2015). Neonatology: Clinical Practice and Procedures.
 9. Stevenson D. and Sunshine P. (2015). Neonatology: Clinical Practice and Procedures.
 10. The Institute for Postpartum Care (2017). What happens next- The 4th trimester: Hair to the Guide for postpartum.
 11. Ευρωπαϊκή Οδηγία 38/2010.