Συμβουλευτική στην Υπογονιμότητα

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-4040

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


 

Μ 4040-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αποτελεί μάθημα ειδίκευσης που στοχεύει να προσφέρει στο/στη φοιτητή/φοιτήτρια, την γνώση για την κατανόηση και διαχείριση κλινικών και ψυχολογικών θεμάτων που αφορούν την υπογονιμότητα και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και να τους προσφέρει την δεξιότητα και ικανότητα να αξιολογούν την κλινική και ψυχική υγεία των υπογόνιμων ασθενών. Σκοπός είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές μια εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση των προβλημάτων υπογονιμότητας, της αιτιολογίας τους καθώς και της διαχείρισης τους. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές/φοιτήτριες με γνώσεις, κλινικές και γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αξιολογούν την κλινική υγεία και να αναγνωρίζουν τα προβλήματα ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των υπογόνιμων ασθενών προκειμένου να συμβάλουν στην έγκαιρη αντιμετώπιση τους και στην άμεση παραπομπή αυτών των καταστάσεων σε ειδικούς επαγγελματίες υγείας.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτήτριρες/φοιτητές πρόκειται να είναι σε θέση να:

 • Έχουν αποκτήσει γνώση όσον αφορά την κατάσταση της υπογονιμότητας, την αιτιολογία της καθώς και τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
 • Αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των υπογόνιμων ασθενών και να αναπτύξουν ικανότητες ώστε να παρέχουν ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη σε γυναίκες που βιώνουν υπογονιμότητα και υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
 • Αναπτύξουν γνώση και δεξιότητες ώστε να αναγνωρίζουν, να διακρίνουν και να εκτιμούν έγκαιρα την εμφάνιση αποκλίσεων και προβλημάτων της αναπαραγωγικής υγείας και της γονιμότητας.
 • Έχουν γνώση των μεθόδων και των εργαλείων (π.χ. ψυχομετρικών εργαλείων, ερωτηματολογίων) της ανίχνευσης των προβλημάτων ψυχικής υγείας κατά την περίοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
 • Αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες διαχείρισης των υπογόνιμων γυναικών που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ώστε να μπορούν να τις ενημερώνουν και να διασφαλίζουν την πληροφορημένη επιλογή εκ μέρους αυτών των γυναικών.
 • Συνεργαστούν με υπευθυνότητα με τους συμφοιτητές της-του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει την οργάνωση, κατανομή καθηκόντων και την υλοποίηση του σχεδίου. Να συνεργαστούν με υπευθυνότητα με άλλους επαγγελματίες υγείας (π.χ. επαγγελματίες ψυχικής υγείας) και να αποτελούν με ενεργό και λειτουργικό τρόπο μέλος μιας πολυεπιστημονικής ομάδας όσον αφορά στην αναγνώριση, παραπομπή και διαχείριση των αποκλίσεων και προβλημάτων αναπαραγωγικής υγείας και γονιμότητας.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση καιτων απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αναπαραγωγή και Γονιμότητα:

Φυσιολογία και ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής.

 1. Αίτια υπογονιμότητας (γυναικεία υπογονιμότητα, ανδρική υπογονιμότητα, ιδιοπαθής υπογονιμότητα) και διερεύνηση της αιτιολογίας της υπογονιμότητας.
 2. Μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ορμονοθεραπεία, εξωσωματική γονιμοποίηση, φυσικός κύκλος, σπερματέγχυση).
 3. Βιολογική επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων (βλαβερών χημικών ουσιών, ρύπων, διατροφικών παραγόντων κλπ) στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και στη γονιμότητα.
 4. Βιολογική επίδραση του χρόνιου στρες και άγχους στη γυναικεία και ανδρική γονιμότητα καθώς και στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
 5. Ψυχομετρικά εργαλεία, ψυχομετρία. Πρώιμη ανίχνευση θεμάτων ψυχικής υγείας υπογόνιμων γυναικών.
 6. Λήψη ιστορικού και ψυχοκοινωνική αξιολόγηση του υπογόνιμου ασθενούς.
 7. Αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχολογική προσαρμογή του υπογόνιμου ασθενή (τύπος προσωπικότητας του υπογόνιμου ασθενούς, γνωστική εκτίμηση της υπογονιμότητας από τον υπογόνιμο ασθενή, κοινωνική υποστήριξη που παρέχεται στον υπογόνιμο ασθενή, υποστήριξη από τον σύντροφο).
 8. Συμβουλευτική αγωγή και τεχνικές μείωσης του στρες σε ζευγάρια που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
 9. Η προσαρμογή στην εγκυμοσύνη και στην γονεϊκότητα μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση και οι ιδιαιτερότητες των εγκύων και λεχωίδων γυναικών μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση.
 10. Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και στο υπογόνιμο ζευγάρι.
 11. Διατήρηση και προαγωγή της γονιμότητας.
 12. Παροχή πληροφόρησης (γραπτής και προφορικής) και πληροφορημένη επιλογή στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
 13. Παροχή φροντίδας και συμβουλευτικής σε ειδικές περιπτώσεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγή.
 14. Ηθικά και νομικά ζητήματα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power  point  presentatios.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

 1. Γραπτή ή / & προφορική τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/&
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/&
 • ερωτήσεις ανάπτυξης ή/&
 • Επίλυση προβλημάτων ή/&
 • Ανάλυση ρόλων σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
 1. Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (40%)

Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος των διαλέξεων επί του περιεχομένου του μαθήματος και των παραδόσεων. Γλώσσα  αξιολόγησης   η Ελληνική.

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές  με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Επίσης εμπεριέχονται σε καρτέλες αξιολόγησης που είναι προσβάσιμες από τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές, εφόσον τους χορηγούνται κατά την έναρξη του μαθήματος.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

 1. Γουρουντή  Κλ. (2013)  Συμβουλευτική   στην  Υπογονιμότητα. εκδ. Λαγός
 2. Ιατράκης  Γ.(2015) Συμβουλευτική   στην  Υποβοηθούμενη  Αναπαραγωγή. Εκδ. Δεσμός.

Ξενόγλωσση :

 1. Boivin J. Kentenich H. (2002). Guidelines for counseling in infertility. ESHRE Monographs. London: Oxford University Press.
 2. Burns LH. Covington S. (1999). Infertility Counselling. A comprehensivehandbook for clinicians. New York: Parthenon.
 3. Cooper-Hilbert B. (1998). Infertility and involuntary childlessness: helpingcouples cope. New York: WW Norton.
 4. Covington S., Burns LH. (2006) Infertility Counselling. A comprehensivehandbook for clinicians. New York: University Cambridge Press.
 5. Diamond R., Kezur D., Meyers M. (1999). Couple therapy for infertility. New York: Guildford Press.
 6. Inhorn M., Van Balen F. (2002) Infertility around the globe: new thinking of childlessness, gender and reproductive technologies. Los Angeles, CA: University of California Press.
 7. Singer D., Hunter . (2003). Assisted human reproduction: psychological and ethical dilemmas. London Whurr Publishers.
 8. Stanton A. and Dunkell Schetter (1991). Infertility: perspectives from stress and coping research. New York: Plenum Press.

Επιστημονικά περιοδικά:

 • European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology  
 • Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
 • American Journal of Obstetrics and Gynecology
 • Fertility and Sterility
 • Journal of Infant and Reproductive Psychology
 • Journal of Women’s Mental Health