Τεκμηριωμένη Λήψη Κλινικής Απόφασης

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-7051

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Δελτσίδου Άννα

 

M-7051_ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ_ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αυτό αποτελεί μάθημα γενικού υπoβάθρου και η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει μια περισσότερο βαθιά ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας, καθιστώντας τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές ικανές/ικανούς να εφαρμόζουν κατάλληλες γνώσεις στην κριτική αξιολόγηση δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών καθώς και να είναι ικανοί να κατανοούν τα δεδομένα, να τα αναλύουν και να εξάγουν συμπεράσματα. Στόχος του είναι οι φοιτήτριες/φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές αλλά και την αναγκαιότητα της τεκμηρίωσης της μαιευτικής πράξης ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν την καταλληλότερη μέθοδο παροχής μαιευτικής φροντίδας. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες/φοιτητές να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν με κριτικό τρόπο της επιστημονικές μελέτες και τα ερευνητικά δεδομένα προκειμένου να τα εφαρμόσουν στην άσκηση της μαιευτικής πράξης. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες ώστε να καταστούν ικανοί να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα μαιευτικής φροντίδας, βασισμένα στην πρόσφατη και έγκυρη βιβλιογραφία.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της έρευνας και τις πηγές ανθρώπινης γνώσης. Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τα είδη των ερευνητικών σχεδιασμών και των τύπων έρευνας καθώς και να εκτιμούν της αδυναμίες και περιορισμούς του κάθε τύπου έρευνας.
 • Να αξιολογούν με κριτικό τρόπο της επιστημονικές μελέτες και τα ερευνητικά δεδομένα αναγνωρίζοντας την ιεραρχία των πρωτογενών και δευτερογενών τύπων έρευνας και τεκμηρίων. Να κατανοήσουν την έννοια της τεκμηρίωσης και του τρόπου που επηρεάζει τη λήψη κλινικών αποφάσεων.
 • Να αποκτήσουν την ικανότητα να εντοπίζουν και να αμφισβητούν την εφαρμογή μιας κλινικής πρακτικής/τακτικής που χρησιμοποιείται κατά ρουτίνα χωρίς να υποστηρίζεται η χρήση της από ερευνητικά δεδομένα και τεκμήρια.
 • Να αποκτήσουν την δεξιότητα να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα καθώς και να συγκεντρώνουν, να αξιολογούν και να οργανώνουν τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα προκειμένου να δώσουν απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα.
 • Να αποκτήσουν ικανότητα ανάπτυξης κατευθυντήριας οδηγίας και πρωτόκολλου μαιευτικής φροντίδας βασισμένα στην έγκυρη και πρόσφατη βιβλιογραφία.
 • Να συνεργαστούν με υπευθυνότητα με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει την οργάνωση, κατανομή καθηκόντων και την υλοποίηση του σχεδίου.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Επίδειξη  μεθοδικότητας
 • Ανάληψη  πρωτοβουλιών  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

. Ορισμός τεκμηριωμένης γνώσης (σημαντικότητα, οφέλη).

 • Έρευνα και τεκμηρίωση.
 • Αναλυτική περιγραφή των ερευνητικών σχεδιασμών και των τύπων έρευνας.
 • Αδυναμίες και περιορισμοί του κάθε τύπου έρευνας.
 • Ιεραρχία των πρωτογενών και δευτερογενών τύπων έρευνας και τεκμηρίων
 • Παρουσίαση και περιγραφή λειτουργίας ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.
 • Διαδικασία αναζήτησης και συγκέντρωσης ερευνητικών δεδομένων (σύνθετη αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με την χρήση λογικών τελεστών και λέξεις-κλειδιά).
 1. Διάσπαση της ερευνητικής ερώτησης σε συνιστώσες- Ακρωνύμιο PICO
 2. Διαδικασία αναζήτησης και συγκέντρωσης ερευνητικών δεδομένων (σύνθετη αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και σε βιβλιοθήκες).
 3. Αξιολόγηση
 • ποιότητας,
 • εγκυρότητας,
 • αξιοπιστίας των ερευνών.
 1. Κριτική ανάλυση της μεθοδολογίας και της δομής επιστημονικών άρθρων.
 • Λήψη κλινικών αποφάσεων βάσει τεκμηριωμένης γνώσης και δεδομένων.
 1. Βήματα για την τεκμηριωμένη λήψη απόφασης.
 1. Εντοπισμός προβλήματος ή πρακτικής υπό αμφισβήτηση.
 2. Συγκέντρωση, αξιολόγηση και οργάνωση των διαθέσιμων ερευνητικών δεδομένων.

    Εντοπισμός κενών έρευνας.

 1. Δημιουργία πρωτοκόλλων.
 • Διαδικασία δημιουργίας πρωτοκόλλων
 • Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων και συγγραφή επιστημονικής εργασίας
 • Συγγραφή βιβλιογραφικής ανασκόπησης και συστηματικής ανασκόπησης.
 1. Διαδικασία κλινικής εφαρμογής νέων πρωτοκόλλων.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά και αρνητικά την κλινική εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων οδηγιών.
 1. Παρεμβάσεις για την επιτυχή κλινική εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων.
 2. Οφέλη από την εφαρμογή λήψης κλινικών αποφάσεων βάσει τεκμηρίωσης.
 • Οφέλη για τον ασθενή και την κοινότητα.
 • Οφέλη για τους οργανισμούς.
 • Οφέλη για τους επαγγελματίες.
 1. Κίνδυνοι από τη μη εφαρμογή λήψης κλινικών αποφάσεων βάσει τεκμηρίωσης.
 • Κίνδυνοι που αφορούν την υγεία και τη φροντίδα του ασθενή.
 • Νομικοί κίνδυνοι για τους οργανισμούς και τους επαγγελματίες.
 • Οικονομικοί κίνδυνοι για της οργανισμούς.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία εκπαίδευση

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

 • Χρήση Power  point  presentatios.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, Moodle και MS Teams.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω πρόσβασης των φοιτητών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή (ΓΕ) ή και προφορική (ΠΕ) τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/&
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/&
 • ερωτήσεις ανάπτυξης ή/&
 • Επίλυση προβλημάτων ή/&
 • Ανάλυση ρόλων σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

2.Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (ΟΕ) (20%).

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Γλώσσα εξέτασης η ελληνική.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class ή Moodle), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

1.Λυκερίδου Κ. (εκδ) Tεκμηριωμένη λήψη απόφασης στην Μαιευτική, Εκδόσεις Λαγός Δ. ISBN: 978-960-7875-77-8.

2.Λυκερίδου Α, Βιβιλάκη Β., Γουρουντή Κ. Μεθοδολογία έρευνας στην υγεία. Μελέτη της υγείας και των υπηρεσιών υγείας. Αθήνα: Εκδόσεις BrokenHill Publishers LTD 2013. ISBN: 978 0 335 23364 9.

Ξενόγλωσση :.

3.Berghella V. (2006).Obstetric Evidence-Based Guidelines (Series in Maternal-Fetal Medicine). Informa UK Ltd.

4.Dawes T., Davies P., and Gray A.(2005).Evidence-Based Practice: A Primer for Health Care Professionals (Evidence-Based Practice).Churchill LivingstonePublishers.

5.Levin R., Feldman H. (2006).Teaching Evidence-Based Practice in Nursing: A Guidefor Academic and Clinical Settings. Springer Publishing Company.

6.McDaid C. (2000).Clinical Effectiveness and Evidence-based Nursing, Midwifery and Health Visiting: Barriers, Resources and Practical Implications.Publisher: NIPEC

7.Malloch K., Porter-O’Grady T. (2006).Introduction to Evidence-Based Practice inNursing and Health Care. Jones and Barlett Publishers.

8.Proctor S., Renfrew M. (2000).Linking Research and Practice in Midwifery:Aguide to Evidence-Based Practice. Bailliere Tindall Publishers.

9.Proctor S., Renfrew M. (2000).Linking Research and Practice in Midwifery: A Guide to Evidence-Based Practice. Bailliere Tindall Publishers.